Thursday, July 24, 2014

The Yogi Raja, the Vasi yogi

Verse 104
தேறினவர்
           
ரா (நா)யனடா இவன் அல்லோ யோகிக்கெல்லாம்
நடுநின்ற திறத்தாலே அந்த காட்சி
ரா(நா)யனடா இவள் அல்லோ மகத்தாம் யோகி
நான்முகத்தோன் சொன்னபடி வெளியாய்ச் சொன்னேன்
ரா(நா)யனடா இவனல்லோ மௌன யோகி
நல்வினையும் தீவினையும் தீர்த்த யோகி
ரா(நா)யனடா இவனல்லோ வாசி யோகி
நடுநின்ற சுடர்மணியின் நன்மை தானே

                                    The expert
                                               
Translation:
He is the king, isn’t he, for all the yogis
Because of his capacity to remain in the middle, that scene
He is the king, isn’t he, the supreme yogi
I revealed this, the way that the fourfaced One told me
He is the king, isn’t he, the yogi of silence
The yogi who has exhausted good and bad karma
He is the king, isn’t he, the vāsi yogi,
The good fortune of the effulgent gemstone that remains in the middle.

Commentary:
Agatthiyar praises a yogi who has attained the supreme state through kundalini yoga in this verse.  He calls such a yogi a the king among the yogis, the one who remains in the middle- in the middle ground free from polarities, the one who remains in the sushumna nadi that is in the middle.  Agatthiyar says that the fourfaced one conferred this knowledge upon him.  Typically Brahma is called the four faced one.  Here Agatthiyar may be referring to Bhairava, who is usually shown with four faces.  Bhairava’s four faces represent the four states of consciousness. He may also be referring to the five faced Sadasiva whose fifth face is not shown as it is supposed to be formless.  Agatthiyar says that such a supreme yogi is the silent one or the one who practiced the yoga of silencing everything, mind, body and soul.  He has exhausted all his karmas, both good and bad.  It is the karma that causes further births.  This yoga has eternal life unbound by karmic influence.  He is the yogi of vasi yogam, the goodness of the effulgent mani or gemstone that remains in the middle. 


       

குண்டலினி யோகத்தின் மூலம் பரவுணர்வு நிலையை அடைந்த ஒரு யோகியை அகத்தியர் இப்பாடலில் பெரிதும் சிலாகிக்கிறார். முந்தைய பாடலில் அவரை அரசர் என்று அழைத்த அகத்தியர் இப்பாடலிலும் அதே அடைமொழியைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்துகிறார்.  யோகிகளுள் ராஜனான அந்த யோகி, நடுவில் இருக்கிறார் என்கிறார் அகத்தியர்.  நடுவு நிலை என்பது எவ்வித எதிர் துருவங்களும் இல்லாமல் இருப்பது, விருப்பு வெறுப்பு, இன்பம் துன்பம், போன்றவை இல்லாமல் இருப்பது.  அந்த யோகி நடுவு நிலையான சுழுமுனை நாடியில் தனது விழிப்புணர்வை இருத்திக் கொண்டு இந்த எதிர்துருவங்களைத் தவிர்த்தபடி இருக்கிறார்.  

இந்த நிலையைப் பற்றித் தான் கூறியவை அனைத்தும் தனக்கு நான்முகன் கற்றுத் தந்தது என்கிறார் அகத்தியர்.  பொதுவாக நான்முகன் என்பது பிரம்மாவைக் குறிக்கும்.  ஆனால் சைவ சம்பிரதாயத்தில் பைரவர் நான்கு முகங்களைக் கொண்டவராகக் கருதப்படுகிறார்.  அந்த முகங்கள் நான்கு விழிப்புணர்வு நிலைகளைக் குறிக்கும். பரவுணர்வு நிலையை பைரவர் என்று காஷ்மீர சம்பிரதாய ஆசார்யர் அபிநவ குப்தர் பல இடங்களில் அழைப்பதைப் பார்க்கலாம்.  இவ்வாறு குண்டலினி யோகத்தில் தேர்ந்த யோகியை அகத்தியர் மௌன யோகி, தனது புண்ணிய பாவங்களைக் கடந்தவர் என்கிறார்.  கர்மங்களே ஒருவருக்குப் பிறவியைக் கொடுக்கின்றன.  இவ்வாறு தனது கர்மங்களைக் கடந்த யோகி காலத்தை வென்றவர், பிறப்பிறப்பற்றவர். இந்த வாசி யோகி பெறும் நன்மைகள் அனைத்தும் அவர் நடுவு நிலையான சுடர்மணியில் நிலைத்திருப்பதால் ஏற்படுகின்றன என்கிறார் அகத்தியர் பெருமான்.

Tuesday, July 15, 2014

நான் யார் - மாகவி பாரதி


   நான் (பாரதி) யார்  

வானில் பறக்கின்ற புள்ளெலாம் நான்;
மண்ணில் திரியும் விலங்கெலாம் நான்;
கானிழல் வளரும் மரமெலாம் நான்,
காற்றும் புனலும் கடலுமே நான்.

விண்ணில் தெரிகின்ற மீனெலாம் நான்
வெட்ட வெளியின் விரிவெலாம் நான்,
மண்ணில் கிடக்கும் புழுவெலாம் நான்,
வாரியிலுள்ள உயிரெலாம் நான்.

கம்பனிசைத்த கவியெலாம் நான்,
காருகர் தீட்டும் உருவெலாம் நான்;
இம்பர் வியக்கின்ற மாட கூடம்
எழில் நகர் கோபுரம் யாவுமே நான்.

இன்னிசை மாத ரிசையுளேன் நான்;
இன்பத் திரள்கள் அனைத்துமே நான்;
புன்னிலை மாந்தர் தம் பொய்யெலாம் நான்;
பொறையருந் துன்பப் புணர்ப்பெலாம் நான்.

மந்திரங் கோடி இயக்குவோன் நான்,
இயங்கு பொருளின் இயல்பெலாம் நான்,
தந்திரங் கோடி சமைத்துளோன் நான்,
சாத்திர வேதங்கள் சாற்றினோன் நான்.

அண்டங்கள் யாவையும் ஆக்கினோன் நான்,
அவை பிழையாமே சுழற்றுவோன் நான்;
கண்டநற் சக்திக் கணமெலாம் நான்,
காரண மாகிக் கதித்துளோன் நான்.

நானெனும் பொய்யை நடத்துவோன் நான்;
ஞானச் சுடர்வானில் செல்லுவோன் நான்
ஆனபொருள்கள் அனைத்தினும் ஒன்றாய்
அறிவாய் விளங்குமுதற சோதிநான்! 
- மாகவி பாரதி


Bharathiyar handwriting
பாரதி கைஎழுத்து !
கவியின் கையெழுத்து


Monday, July 14, 2014

VASTU GUIDELINES HOUSE GARDEN TREES AND PLANTS

One enters the house compound through the Main Gate. Usually if space is available, people like to have a small garden in the front as well as at the back of the Site. Vastu Shastra lays down guidelines on all aspects of house designing, including the planting of auspicious trees and plants around the house.  
TREES
As Vastu is a science, there is logical, scientific explanation for every guideline. As anArchitect, I have attempted to explain these guidelines rationally and scientifically, so that you can decide what you want to follow or don’t.

WHAT TREES SHOULD BE PLANTED IN THE HOUSE GARDEN ACCORDING TO VASTU SHASTRA?
Some of the auspicious trees according to Vastu, that are good for the inmates are described below along with their usefulness:
peepalPEEPAL TREE - It is also known as the Aswatha tree. Scientists have found that oxygen is produced in large amounts by the leaves of this tree and it is found in high concentration under the branches, probably due to the thick foliage. Hence it is considered very healthy to circumambulate this tree in the morning. Probably it is for this reason that it is considered a sacred tree and is worshiped in India. It is usually found near temples or temples are erected near Peepal trees. It has a very long life and can survive for centuries. It is prohibited from being cut. However, it is not suitable near a house, since it has far spreading roots which can affect the foundation of the building.
neemNEEM TREE - This tree has great medicinal value and its extract is used in pesticides. Its twigs are used to brush teeth and neem oil is used in physiotherapy. Since neem leaves are very bitter, a mixture of neem leaves, tender green mango and jaggery is eaten on Ugadi or the New Year in South India, as a symbolic gesture, that one is prepared to face the sweet, sour and bitter experiences of the coming year with equanimity. Therefore, this is a good tree to have in a house garden.
MmangoANGO TREE – Most parts of the mango tree have medicinal value. It’s leaves are used as a pesticide, and its twigs are used for brushing teeth. Its leaves are used for puja purposes. It is considered very auspicious if the dead are cremated using mango tree fire-wood. Then of course, mango fruit is the king among fruits and very tasty. The raw mangoes are used for making pickles and as a vegetable.  Mango trees also have a very long life and can survive for 400-500 years. Obviously, this is also a very useful tree to have in your garden.JFresh_Jackfruit_Sweet_ACK-FRUIT TREE - Like the ‘mango tree, the jack-fruit tree also produces very tasty, seasonal, fruit in large numbers. The yellow juicy kernels inside the jackfruit are used to make different types of sweets and halvas. The raw fruit kernels are cut into strips and made into tasty jackfruit chips, a speciality of Kerala. The Jack-fruit’s seeds are also nutritious and are used like a vegetable in South India. The beautiful yellow coloured wood from this tree is used to make furniture, doors, windows etc. Its leaves are considered auspicious and are used for puja. Therefore, it is useful and can be planted in your garden.
BANANA TREE – The tender saplings of the banana tree are used for decbananaorating doors of houses, pandals etc, during functions and festivals as they are symbols of prosperity and wealth. . Almost every part of the plant has some sort of economic or medicinal use. Bananas are available through the year and are very nutritious. Banana fruit is the best source for instant energy and are rich in potassium. Raw bananas are cooked and eaten like a vegetable. Banana leaves are used for eating traditional meals as they can be used and thrown and so are considered hygienic. The skin of the fruit is used in dyeing. The sap contains tannin and is used as marking ink.  From the dried leaf stalks, fibres can be made and they can form a sound kind of string and are also used for tying fences, etc. A lot of illnesses can be treated with concoctions made from the roots, stem, flowers, and leaves of the tree. As far as usefulness is concerned, only one other plant can compete with the `Banana Tree` and that is the coconut. So this is  a must-have in your garden.
coconutCOCONUT TREE - Every part of this tree is useful. The tender coconut water is a very healthy, cool, low fat drink. The coconut flesh is used in South Indian cooking in large amounts and gives it a distinctive flavour. The oil extracted from coconut is used in cooking as well as a hair oil. Coir is a very useful by-product which is used in making mats, carpets etc. The leaves of the coconut tree are weaved and used as roofing for huts by the poor. Its dry leaves are also used as fire-wood. It has a long life of about 100-150 years and is prohibited from being cut. Due to its usefulness it is considered a sacred tree. Hence it is considered a must, in every one’s garden.
sandalwoodSANDAL WOOD TREE- Sandal wood is very expensive as it is used to make exquisite handicrafts, and its oil is very fragrant. Sandalwood paste when applied on the forehead, cools the head, and so is used in temples and in hot places like Kerala. The sandalwood is used to make incence sticks. It is very rare to find sandalwood trees and hence there have been so many instances of robbers cutting down trees in the middle of the night, if found in any house compound. If you like this fragrant tre, it is a good idea to try and grow one- but you may need to secure it!
ACCORDING TO VASTU SHASTRA, WHERE SHOULD THE TREES BE PLANTED IN THE PLOT?
Smaller shrubs- may be planted on the East or North sides, but no trees should be planted in the North-East corner as they block the useful morning sun rays.
Tall trees- like Coconut can be planted in the South-West, West sides but should should not be too close to a building as they block the sunlight completely. A tree should be planted such that it’s shadow should not fall on the house, at least between 9.A.M to 3P.M.
Large trees- like Peepal, Banyan should not be located too near the house as their roots can damage the foundation and compound wall. Also, the large trees absorb most of the sunlight, meaning these positive rays will not be received by the building.
Good trees- that can be planted in a house compound are useful trees like coconut, neem, betel, sandalwood, lemon, pineapple, bilva, almond, jackfruit, pomegranate, mango, amla, and katha.
Avoid flowering trees in gardens: Reason – They shed leaves during the summer.
Trees with insects, worms, honey bees, bumble bee, owls, serpents, should be avoided for obvious reasons.
If a tree must be removed because it is inauspicious or for other reasons, the day before cutting the tree, one should express regret to the tree, and it must be removed from its rooting. A new tree should be planted in its place within the next three months. This is a way of conserving nature.
ACCORDING TO VASTU SHASTRA, WHICH PLANTS ARE TO BE GROWN IN THE HOUSE GARDEN?
tulsiTULASI (BASIL) - It is also known as holy Basil and it is always good to grow a Tulasi plant on one’s property. Tulasi should be located on the North, North-East, or East sides of the house, or in front of the house. Tulasi is a medicinal plant and is used extensively in Ayurvedic medicines. It purifies the blood and improves the digestive system. It is believed to be useful in treating many types of diseases. Hence it is recommended to eat a few leaves every day. Its probably for this reason, that it is considered a sacred plant and used in daily worship.
JASMINEJASMINE - In general, plants with sweet smelling flowers like jasmine, red lotus, blue lotus etc are good in the house compound as they give out a pleasant perfume, and can also be used in daily worship. Flowers like the Jasmine are stringed together and used as a decoration on the hair by Indian ladies. Moreover, as these flowers are produced round the year, they are always available.
THORNY PLANTS - Thorny plants should not be planted near the house. Cactus should not be planted at all. Thorny plants other than roses have a negative energy. Ideally all thorny plants should be pulled up and destroyed. The reason could be that the thorns can hurt you when you brush past them.
tree-creeper-vineCREEPERS – Creepers or other plants should not be grown using the building or compound wall as a support as their clingers will  slowly creep into tiny cracks in the walls and gradually widen them as they grow, causing damage and seeepage of water through the walls. Creepers should only be grown in a garden, and they should have their own independent supports. A creeper like a money plant can be grown within the house  but should not be grown outside, using a tree for support.
FLOWER POTS - Flower pots should not be kept on the  compound wall  in the North, East or North-East as they will block the useful morning sunlight coming in from these directions. Flower pots and decorative plants can be placed on the ground in these directions, but they should  not grow taller than 3 feet.
lawnLAWNS AND WATER BODIES- Lawns should be in the East or the North.  A small water-fall of three to four feet or a water body  can  be constructed in the East or the North leaving the North-East corner. If there is a swimming pool in the garden, it should be in  the North or North-East direction, so that the people using the pool benefit from the sun rays and also, the water will get purified by the  U.V rays of the Sunlight.
BENCHES - Benches are useful in big gardens and can be placed in the open space in the East and the North direction so that people sitting in these directions, can benefit from the useful sun rays.
This post was about the Vastu guidelines regarding the useful trees and plants that can be planted in a House garden. One passes through the front garden to reach the front Verandah and it is adjacent to the Car Porch. 

Sunday, July 13, 2014

புனித தீர்த்தம் - punitha theertham

இந்தியாவில் ஆன்றோர்கள் புனித ஆலயங்களின் வழிபாடுகள் மூலம் சூட்சுமமாக உடல்நோயும் ,உளநோயும் நீங்கி நலம்பெற வழி வகுத்துள்ளனர்


ஆலயங்களை வலம்வருதல், அங்கங்கள் பூமியில் பட விழுந்து வணங்குதல், அங்கப்பிரதட்சணம் செய்தல், காவடி எடுத்தல், திருமண் இடுதல், திருநீறு , சந்தனம், குங்குமம்அணிதல், திருத்துழாய்(துளசி), வில்வம், பயன்படுத்துதல் போன்ற ஆன்மீக செயல்பாடுகள் அனைத்தும் உடலும் ,உள்ளமும் நலம்பெற அமைந்துள்ளன.

ஆலய வழிபாட்டு முறைகளில் தலைசிறந்ததாகப் புனித தீர்த்தம் வழங்குதல் அமைந்துள்ளது.

வைணவ திருத்தலங்களில் வழங்கும் “துளசி தீர்த்தம்” இரத்தத்தை சுத்தம் செய்வதுடன், உடலில் பிராணசக்தி மற்றும் நோயெதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரித்து உடலை வலுப்படுத்துகின்றது. துளசி தீர்த்தம் தொடர்ந்து அருந்தி வருபவர்களுக்கு கேன்சர் எனப்படும் புற்று நோய் வராது என்பது மருத்துவ உண்மையாகும்.

சைவத்திருத்தலங்களில் வழங்கும் “வில்வ தீர்த்தம்” குன்மம், வயிற்றுக் கடுப்பு, மேகவாயு, போன்றவைகளைப் போக்குகின்றது. அல்சர் எனப்படும் குடல்ப் புண்ணையும் போக்குகின்றது.

ஆலயங்களில் வழங்கப்படும் மேற்கண்ட இரண்டு தீர்த்தங்களும் முறைப்படி தயார் செய்தால் இம்மருத்துவ குணங்கள் நிச்சயம் உண்டு.

நாம் வீட்டிலேயே செய்து உண்டு பயன்பெறக்கூடிய ஒரு புனித தீர்த்தம் முறையை இப்போது பார்ப்போம். இப்புனித தீர்த்தம் காய கற்ப சஞ்சீவியைப் போல பற்பல நோய்களை நீக்கி நல்வாழ்வு அளிக்கும் குணம் கொண்டது.

புனித தீர்த்தம்

1 – ஏலம், 2 – இலவங்கம், 3 – வால்மிளகு, 4 – ஜாதிப்பத்திரி, 5 – பச்சைக் கற்பூரம் இவைகளில் முதல் நான்கும் வகைக்கு ஒரு பங்கும், பச்சைக் கற்பூரம் கால் பங்கு சேர்க்கவும்.

முதல் நான்கு பொருள்களையும் உலர்த்தி இடித்து பொடித்துக்கொள்ளவும். பிறகு பச்சைக் கற்பூரத்தையும் பொடித்து இதனுடன் கலந்து கொள்ளவும். இதனை பாட்டலில் பதனம் செய்து பூஜை அறையில் வைக்கவும்.

இந்த தீர்த்தப் பொடியை திரிகடி [மூன்று விரல் அளவு] அளவு எடுத்து ஒரு தாமிர தம்ளரில் தண்ணீரில் கலந்து முதல் நாள் இரவு வைத்து மறு நாள் காலை வெறும் வயிற்றில் பூஜை முடித்தவுடன் அருந்த சகல நோய்களும் எளிதில் நீங்கி உடல் பலம் பெறும்.

இதனுடன் சைவ வழிபாட்டில் உள்ளவர்கள் வில்வம் சேர்த்து அருந்தலாம். வைணவ வழி பாட்டில் உள்ளவர்கள் துளசி சேர்த்து அருந்தலாம்.


இருதயம், இரைப்பை பலம் பெரும்,கண்கள் பற்றிய நோய் யாவும் நீங்கும், நரம்புத்தளர்ச்சி, சளி, சுவாசகாசம் நீங்கும், இரத்தம் சுத்தியாகும், பித்த ரோகங்கள், வாந்தி, தலைசுற்றல், மயக்கம், வாய்க்கசப்பு, மூச்சடைப்பு, வயிற்று வலி, கழிச்சல், மார்புவலி, மாரடைப்பு, போன்றவைகள் நீங்கும். இரத்தம் பெருகும் .

இது உடலைப் பற்றிய நோய்களை நீக்கும் வல்லமை கொண்ட சஞ்சீவி மருந்து முறையாகும். இது அனுபவத்தில் கை கண்ட அரிய முறையாகும்.


thank:

Saturday, July 5, 2014

Mystic Selvam aanmiga Tip

Book: Aanmiga payanam Vol 2 page 218..
நமது ஆன்மீக வழிகாட்டி  - திரு.மிஸ்டிக் செல்வம் 
[ Mystic Selvam ]

Thanks & Regards

Harimanikandan .V
ஹரிமணிகண்டன்

சும்மா இருந்தால் சுகம் கிடைக்கும்அன்புடையீர் 

              ஆன்மா இன்பதுன்பங்களை அனுபவிக்க இந்த உடலை எடுத்து வந்துள்ளது . இன்பம் துன்பம் இரண்டுக்கும் காரணம் ஆசை . ஒரு பொருள் தன் ஆசை படி கிடைத்துவிட்டால் இன்பம் அது கிடைக்காவிட்டால் துன்பம் தரும். இந்த இன்பம் ,துன்பம் மற்றும் ஆசை முதலிய மூன்றும் நம்முள் தானே இருக்கிறது .இந்த மூன்றுக்கும் காரணம் நம் கையில்தான் உள்ளது . 

             ஆன்மாவுக்கும் உடலுக்கும் நடுவே மனம் உள்ளது. ஆன்மா ஆனந்தமயமானது அந்த ஆனந்தம் உடலில் பாய்ந்தால் ,அதனை அனுபவிக்க வெளி உலக சூழல் ஆனந்தம் தருமாறு மாறிவிடும். உடலில் ஆனந்தம் பாய்வது குறைந்தால் உலக சூழல் துக்கம் தருமாறு மாறிவிடும். ஆனந்தம் வெகுவாக குறைந்துவிட்டால்  பசி பிணி மூப்பு உறக்கம் வந்துவிடும் கடைசியாக மரணம் ஏற்படும் .

            உடல் ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பது மனதின் அடர்த்தியை பொருத்து அமையும். மனதின் அடர்த்தி குறைய குறைய பசி பிணி மூப்பு உறக்கம் குறைந்துவிடும் . மரணமிலா பெரு வாழ்வு கிட்டும். மனதின் அடர்த்தி ஆசையின் அளவை பொருத்து அமையும். ஆசைகள் அதிகரித்தால் அதனை அடைய உண்டாகும் எண்ண பதிவுகள் அதிகரிக்கும். எண்ண பதிவுகள் அதிகரித்தால் மனம் தடிமன் அதிகரிக்கும். மனதின் அடர்த்தி அதிகரித்தால் இன்பம் குறைந்து துன்பமே ஏற்படும். மரணம் உண்டாகும் .

           ஆசை இல்லாமல் இருந்தால் எண்ணங்கள் இல்லாமல் போகும் அதனால் மனதின் அடர்த்தி குறையும் . அடர்த்தி குறைந்தால் ஆனந்தம் உடலில் பாயும் தானே வெளி சூழல் ஆனந்தமாக மாறிவிடும். மனதை இல்லாமல் செய்து ஆன்மாவையும் உடலையும் சேர்த்தால் பசி பிணி மூப்பு உறக்கம் மறைந்து சுத்த தேகம் உண்டாகும் அதன் பின் பிரணவ தேகம் மற்றும் ஞான தேகம் உண்டாகி மரணமிலா பெரு வாழ்வு அடைந்திடலாம்.

           ஆதலால் ஆசைகளை துறந்து சும்மா இருந்தால் சுகம் கிடைக்கும் .


 Dheena Dayaalan <uyir73@gmail.com>                                                  
 Date: Wednesday, June 25, 2014